home > Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg.

Per 1 januari is het Scheiden van Wonen en Zorg ingevoerd. Op dit moment heeft deze regel betrekking op mensen met een indicatie ZZP1 of ZZP2 (sectoren verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg). Voor ZZP3 zal vermoedelijk 1 januari 2014 het Scheiden van Wonen en Zorg gaan gelden. more

Wat houdt Scheiden van Wonen en Zorg in?
De regeling houdt in dat wonen en zorg apart gefinancierd worden. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het wonen, dit kan zowel huur als koop zijn. De zorg wordt daarna apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, AWBZ en eventueel via eigen middelen

Op wie heeft Scheiden van Wonen en Zorg betrekking?

Voor de huidige bewoners/cliënten binnen de zorgorganisaties verandert er (nog) niets. De regeling heeft betrekking op “nieuwe” zorgvragers met een indicatie ZPP1/2 intramuraal. Deze lichte zorg zal vooral gaan plaatsvinden in de thuissituatie. Het extramuraliseren van deze zorg heeft een enorme invloed op de bedrijfsvoering van de zorginstellingen. Er is namelijk geen instroom meer van deze doelgroep. Zorginstellingen zullen dan ook met een ongewenste omzetdaling te maken krijgen, tenzij zij op tijd stappen ondernemen om “alternatieve” zorg te bieden.

Waarom Scheiden van Wonen en Zorg?

Er zijn twee hoofdredenen om het Scheiden van Wonen en Zorg door te voeren. Op de eerste plaats moet het leiden tot een gevarieerd aanbod en meer keuzemogelijkheden. Op de tweede plaats is kostenbeheersing in de sector een drijfveer. De (financiële) risico’s voor de zorgaanbieders zullen hiermee wel toenemen.

Gevolgen van Scheiden van Wonen en Zorg?

In de oude situatie betaalt de bewoner van een zorginstelling een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage had geen relatie met de kwaliteit van de woningomgeving. Iemand met een appartement van 25 m2 betaalde dus hetzelfde als iemand met een appartement van 55 m2. Omdat de zorgvrager zelf gaat betalen zal men naar alle waarschijnlijkheid wel veel kritischer kijken naar de woonomgeving op zich. De maatregel noodzaakt de eigenaren van zorgvastgoed dus om na te denken hoe men de woningen goed kan laten aansluiten op de wensen van bewoners. Dit geldt naast de zorginstellingen ook voor de corporaties. Het vastgoed van verpleeghuizen is vaak eigendom van de zorginstellingen. In de verzorging ligt dit anders, in deze sector zijn veel huizen eigendom van corporaties. Het is dus te verwachten dat ook corporaties veel kritischer gaan kijken naar nieuwbouwtrajecten. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de zorginstellingen van de huidige huurcontracten af willen. De corporaties lopen dus het risico om met incourant vastgoed te blijven zitten.

Kansen bij Scheiden van Wonen en Zorg

Aanpassingen in bestaande woningen zullen een groot gedeelte van de op gang komende extramuralisering moeten opvangen. De verwachting is echter dat dit niet de volledige vraag zal afdekken. Er zal een transitie moeten plaatsvinden van het huidig zorgvastgoed naar marktconforme huisvesting. Het zgn. zorgvastgoed.
Daarnaast zullen er ook intramurale zorgplaatsen vrijkomen, deze vrijgekomen ruimtes zouden kunnen worden aangeboden binnen het woningwaarderingsstelsel. Dit kan betekenen een verbouwing of mogelijk vervangende nieuwbouw. Het “traditionele” verzorgingshuis wordt dan ook een woon- zorgcomplex. Het gevolg van Scheiden van Wonen en Zorg vraagt dus nieuwe oplossingen waarbij nauwe samenwerking van marktpartijen cruciaal is. De zorginstelling zal de zorgvraag kunnen afdekken en de eigenaar van het vastgoed zal huisvesting kunnen bouwen. Echter dan resteert de vraag of het hiermee ook zorgvastgoed is geworden. Vaststaat dat partijen elkaar zullen moeten helpen om zorgvastgoed te realiseren. Aspecten gericht op de zelfredzaamheid, het zorgproces en wisselende bewoners, zullen de basis moeten zijn voor toekomstige investeringen. Daarnaast zal de efficiënte indeling van het zorgvastgoed zorg moeten dragen voor bijv. minimale loopafstanden van het personeel. Allemaal zaken waarbij de expertise van direct betrokkenen van groot belang is.

Voor meer informatie of advies voor uw specifieke situatie neemt u contact op met BUKO

BUKO heeft, als gerenommeerd systeembouwspecialist, de kennis én de mogelijkheden om samen met u in te spelen op de toekomst van uw zorgvastgoed. Afhankelijk van onder meer uw zorgvisie, budget en gezond verstand kan gekozen worden voor diverse basisconcepten. Een efficiënt ontwerp, afgestemd op de werkprocessen, kan daarbij leiden tot reductie van arbeidskosten.BUKO helpt u dan ook graag op het gebied van ontwerp, bouw, realisatie, onderhoud en financiering. U “Ontzorgen” is ons grootste uitdaging.
BUKO Bouwsystemen begeleidt u professioneel tijdens het zo belangrijke ontwerpproces. Naast de wettelijke eisen, brengen wij uw wensen en eisen in kaart en vertalen dit in een passend en efficiënt ontwerp. Deze zgn. planverkenningen bieden u inzicht in de mogelijkheden, maar ook kansen, op het gebied van zorghuisvesting, volledig afgestemd op uw situatie. Voor meer informatie en een gedegen advies neemt u vrijblijvend contact op met de specialisten van BUKO via zorgspecialist@buko.nl of bel met 0183 658400.

more

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met BUKO Huisvesting.

0251 – 26 27 27