BUKO MVO beleid.

Duurzaam werken met maatschappelijke verantwoordelijkheid

BUKO onderneemt bewust maatschappelijk verantwoord. BUKO onderkent dat een duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd. Dat is onze zorgplicht.

We richten ons nadrukkelijk op het duurzamer maken van onze bedrijfsvoering, onze producten en activiteiten en de ketens van onze leveranciers en onderaannemers. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze strategie en beleid. Volgens BUKO een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. more

BUKO streeft er, in samenspraak met haar opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten. Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency, en het voorkomen van verspillingen.

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Zij bieden ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

1. Accountability
BUKO neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die onze organisatie heeft op het milieu en de maatschappij. Wij realiseren ons dat we verantwoordelijk zijn voor de effecten van onze beslissingen en activiteiten op onze omgeving, ook als de gevolgen onbedoeld of onvoorzien zijn. De keuzes die we maken zijn te allen tijde te verantwoorden en uitlegbaar.
 
2. Transparantie
BUKO is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan stakeholders over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het deelnemen aan informatiebijeenkomsten met omwonenden, om informatie te verschaffen en uitleg te geven over mogelijke geluidsoverlast als gevolg van bouwactiviteiten van onze organisatie. Onze CO2 Footprints en reductiedoelstellingen zijn openbaar in de nationale CO2 database in de bouw.

3. Ethisch gedrag
Het gedrag in onze organisatie en in omgang met anderen is te allen tijde eerlijk, integer en op gelijkheid gebaseerd. Hierbij is respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen van stakeholders erg belangrijk. Dit hebben wij vertaald in onze BUKO kernwaarden.  

4. Respect voor belangen van stakeholders
BUKO respecteert de belangen van stakeholders, neemt deze in overweging bij haar bedrijfsvoering en reageert hierop. Niet alleen de belangen van de aandeelhouders en/of moederorganisatie worden meegenomen bij beslissingen. Ook de andere individuen of groepen die rechten, eisen en belangen hebben met betrekking tot de organisatie worden hierin meegenomen. Het INK-managementmodel helpt ons daarbij, waarmee de aandacht voor de verschillende belanghebbenden is verankerd in onze bedrijfsvoering.

5. Respect voor wet- en regelgeving
BUKO respecteert de wet en accepteert dit als bindend. Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en onze medewerkers zijn geïnformeerd en verantwoordelijk voor toezicht op naleving ervan. Wij voeren ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een beleid dat vertrouwd kan worden.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Onze organisatie en dienstverlening is op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en van derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Dit is vastgelegd in onze regels, voorschriften en procedures, die zijn bepaald door de meest recente inzichten en de laatste stand der technieken. Wij voldoen aan wettelijke voorschriften, alsmede aan alle vergunningsvoorwaarden van opdrachtgevers. Tevens streven wij naar een continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Binnen ons bedrijf weet iedereen zich gebonden aan de regels met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Om dit te bereiken worden middelen ter beschikking gesteld en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven. Tevens zijn de taken en bevoegdheden van de medewerkers op deze gebieden vastgelegd. De directie houdt zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte van de uitvoering en naleving van dit beleid en stelt aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid zo nodig bij. Als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie is hiervoor een afdeling Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM) aangesteld. Het ondernemingsbeleid van BUKO is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schaden en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid en Milieu door iedereen ondersteund zal worden.

6. Respect voor internationale gedragsnormen
BUKO houdt zich aan internationale gedragsnormen. Wij werken niet samen met organisaties die zich niet houden aan internationale gedragsnormen. Indien onze toeleveranciers werken uitbesteden aan landen die weinig wetgeving hebben op het gebied van arbeid, eisen wij de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation te respecteren.

7. Respect voor mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn van toepassing op alle landen en culturen. In situaties waarin BUKO vermoedt dat de rechten van de mens niet beschermd worden, nemen wij direct stappen om de mensenrechten wel te respecteren en maken zeker geen misbruik van dergelijke situaties. Als een toeleverancier bijvoorbeeld actief is in een land waar geen wettelijk minimumloon is vastgesteld, dient deze toeleverancier aantoonbaar een leefbaar loon te betalen alvorens de samenwerking met BUKO wordt voortgezet.

more

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons beleid ten aanzien van MVO of duurzaamheid? Neem direct contact op met BUKO Huisvesting of stuur uw vraag per mail via het contactformulier op deze pagina.

0251 - 26 27 27