Algemene voorwaarden

Klik hier voor de printvriendelijke versie. 

Artikel 1 ‑ Definities
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met een Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Opdrachtnemer een opdracht geeft voor het leveren of verhuren van Producten en/of diensten, of daarvoor een offerte ontvangt;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten door Opdrachtge­ver zullen worden gebruikt;
Producten: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Producten (inclusief te verhuren of verhuurde Producten);
Oplevering: Het moment waarop Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de Producten zijn geïnstalleerd en/of (af)geleverd.

Artikel 2 ‑ Toepasselijkheid
2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten en diensten door Opdracht-nemer aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2.      Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3.      Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4.      De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5.      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3 ‑ Offertes
3.1.      Alle offertes van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2.      De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3.      Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van Opdrachtnemer  een beperkte geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is Opdrachtnemer gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

Artikel 4 ‑ Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1.      De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door Opdrachtnemer van een opdracht van Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door Opdrachtnemer of de feitelijke afgifte van een Product.
4.2.      Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
4.3.      Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

Artikel 5 ‑ Prijzen
5.1.      Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking/ transport/Oplevering/ontmanteling en service/onderhoud, tenzij indien en voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
5.2.      Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
5.3.      Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.4.      De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepu­bliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
5.5.      Indien de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

Artikel 6 ‑ Betaling
6.1.      De betaling van de facturen van Opdrachtnemer dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiro‑afschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2.      Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Opdracht-nemer heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3.      Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde,  gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Opdracht-nemer in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4       Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschot-bedragen.
6.5       Opdrachtnemer is gerechtigd naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
6.6.      Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Opdracht-nemer hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen.

Artikel 7 ‑ Aflevering/risico
7.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeen-gekomen, zal Opdrachtnemer de Producten feitelijk op de Gebruikslocatie (laten) afleveren.
7.2       De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.
7.3       Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.

Artikel 8 ‑ Afname
8.1.      Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan Opdrachtgever.
8.2.      Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.

Artikel 9 ‑ Levertijden en termijnen
9.1.      Levertijden en andere termijnen (zoals Opleveringtermijnen) gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door Opdrachtnemer opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.
9.2.      Opgegeven of overeengekomen lever-tijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet‑tijdige nakoming dient Opdracht-nemer schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven.
9.3.      Levertijden en termijnen zullen worden opgeschort indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer dan wel indien Opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen dan wel indien Opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of Oplevering van de Producten (zoals het verkrijgen van een bouwvergunning).
9.4.      Opdrachtnemer is gerechtigd nieuwe leveringen uit te stellen indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
9.5.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet‑nakomen van levertijden of andere termijnen.

Artikel 10 ‑ Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11 – Installatie/constructie/ ontmanteling en Gebruikslocatie
11.1.    Opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde partij zal zorgdragen voor het installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de Producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.2.    Installatie-, constructie‑ en ontmantelings-kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
11.3.    Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door Opdrachtnemer dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.
11.4.    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op zijn kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruiks-locatie.
Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.

Artikel 12 ‑ Reclame
12.1.    Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering, dan wel, ingeval van niet‑gereed Product, direct na Oplevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering respectievelijk na Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering respectievelijk Oplevering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van storingen of gebreken met betrekking tot de Producten. Tevens is Opdrachtgever gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan Opdracht-nemer te retourneren, op eerste verzoek van Opdrachtnemer.
12.2.    Indien en voor zover een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht naar zijn keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
12.3.    Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
12.4.    Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdracht-nemer, onder door Opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.

Artikel 13 ‑ Onderhoud en gebruik van de Producten
13.1.    Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
13.2.    Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdracht-nemer geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van Opdrachtnemer terzake het vorengaande, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer bij beëindiging van de huur voor zijn rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
13.3.    Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door Opdrachtnemer, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.
13.4.    Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor zijn rekening in goede staat en onderhoudstoestand behouden, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Opdrachtgever zal zorgdragen voor alle geringe en dagelijkse reparaties aan het gehuurde, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden en ontstoppen van putten, aan- en afvoer-buizen, sanitaire installaties, gootstenen, het onderhouden van leidingen voor gas, elektriciteit, luiken, blinden, jaloezieën, markiezen, kranen, hang- en sluitwerk, binnenschilderwerk en ruiten.
13.5     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Indien en voor zover door de wet of regelgeving vereist, zal Opdrachtnemer bij aflevering van de Producten aan Opdrachtgever ten aanzien van deze installatie een ‘’risicoanalyse’’ verstrekken en vervolgens een beheersplan opstellen. Ten behoeve van de risicoanalyse dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de benodigde informatie te verstrekken, ten aanzien van het gebruik van de installatie. De kosten van de risicoanalyse en het beheersplan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.6.    Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
13.7.    Opdrachtnemer heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval Opdrachtnemer van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
13.8.    Indien aan het einde van de huurtermijn (bij terugkeer in de depots van Opdrachtnemer dan wel door hem ingeschakelde derden) naar het oordeel van Opdrachtnemer de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever
13.9.    In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.
13.10.  Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering van een handelskantoor. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
13.11.  Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal hij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,– zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, onverminderd Opdrachtnemers recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
13.12. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.
13.13. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

Artikel 14 ‑ Vergunningen/goedkeuringen
14.1.    Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten op basis van de wet of anderszins benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt (zoals bouwvergunningen).

Artikel 15 ‑ Natrekking/Opstalrecht
15.1.    Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdracht-nemer vallen, is het Opdrachtgever verboden de Producten aard‑ en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in geval van huur Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom van de verhuurde Producten voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde Producten ter plaatse beogen.
15.2.    Gedurende de in artikel 15 lid 1 genoemde periodes zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer een opstalrecht vestigen op de door hem geleverde Producten, zonder dat Opdrachtnemer daarvoor retributie zal dienen te betalen. Indien Opdrachtgever niet de eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten zijn geplaatst, maar een derde partij, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer er voor zorgdragen dat het opstalrecht door deze derde ten behoeve van Opdrachtnemer wordt gevestigd. Het opstalrecht zal in elk geval worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 16 ‑ Wanprestatie/beëindiging van de Overeenkomst/ schadevergoeding/ opschorting
16.1.    Indien: a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van Opdrachtnemer; of c. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet of niet geheel nakomt; of d. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdracht-nemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Opdrachtnemer ‘s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. Opdrachtnemer is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
16.2     Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 16 lid 1 is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een dergelijk geval zijn Opdrachtnemer en zijn gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door Opdrachtnemer zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. Opdracht-nemer is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door Opdrachtnemer.

Artikel 17 ‑ Informatieplicht
17.1.    Gedurende de huurperiode respectievelijk (in geval van verkoop) zolang de Producten nog onder het eigendoms-voorbehoud van Opdrachtnemer vallen, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben zenden.
17.2.    Opdrachtgever zal onverwijld door de politie proces‑verbaal van het gebeurde als bedoeld in artikel 17.1 laten opmaken en dit zenden aan Opdrachtnemer.

Artikel 18 ‑ Aansprakelijkheid/vrijwaring
18.1.    Behoudens in geval van dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende Producten-aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 12. Uit dien hoofde is Opdrachtnemer in verband met de verhuur of verkoop van Producten niet aansprakelijk voor (overige) schade, inclusief gevolgschade of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
18.2.    Met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van artikel 18.1 is Opdrachtnemer voor schade van welke aard ook die is ontstaan (direct of indirect) door de Producten of door het gebruik daarvan of door de ongeschiktheid voor het doel waarvoor Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt niet aansprakelijk.
18.3.    Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Opdrachtnemer of andere personen van wiens diensten Opdrachtnemer gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Producten is Opdracht-nemer niet aansprakelijk.
18.4.    Ingeval Opdrachtnemer niet als producent conform artikel 6:187 e.v. BW kan worden aangemerkt, is Opdrachtgever gebonden zich, in geval van een claim wegens letselschade of schade aan in de privésfeer te gebruiken goederen, niet tot Opdrachtnemer maar uitsluitend direct tot de producent van het desbetreffende Product te wenden.
18.5.    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derde partijen te vrijwaren in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de Producten ter zake van schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is.
18.6     Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer en andere door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen nimmer persoonlijk aanspreken.
18.7     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, noch geeft enige garantie voor de gesteldheid of geschiktheid van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de Gebruikslocatie.
18.8     Ingeval Opdrachtnemer, niettegenstaande het bovenstaande, op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding. erkent Opdrachtgever uitdrukkelijk dat Opdrachtnemer ‘s aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, contractueel dan wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot het risico en het bedrag dat door Opdrachtnemer, mede in aanmerking genomen de prijs van het door Opdrachtnemer geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom, waarbij Opdrachtnemers aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan de Producten en eigendommen van Opdrachtgever en van derden tot ten hoogste het door de verzekeraar van Opdrachtnemer uitgekeerde bedrag in totaal per reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak zal belopen.
18.9     De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf.

Artikel 19 ‑ Overmacht
19.1.    Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
19.2.    Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer‑ of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Opdrachtnemers magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van Opdrachtnemers toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Opdrachtnemer.

Artikel 20 ‑ Bescherming persoonsgegevens
20.1.    Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever. In het kader hiervan is Opdrachtnemer gerechtigd een analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van Opdrachtgever te komen. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met Opdrachtnemers activiteiten. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden.
20.2.    Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat Opdrachtnemer persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere deelnemers van de groep waarvan Opdrachtnemer deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Opdrachtgever stemt er tevens mee in dat Opdrachtnemer persoonlijke gegevens bekendmaakt aan zijn leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van Opdrachtgever uit te voeren.
20.3.    Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers.
20.4.    Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Registratiekamer).

Artikel 21 ‑ Verzekering
21.1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever, gedurende de huurperiode respectievelijk (in geval van verkoop) zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer vallen, gehouden op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering van de Producten van Opdrachtnemer tegen brand, verlies, diefstal en beschadiging op de voor de betreffende Producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Opdrachtgever zijn rechten op basis van de verzekering aan Opdrachtnemer overdragen op eerste verzoek van Opdrachtnemer. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de betreffende verzekeringspolissen onmiddellijk aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 22 ‑ Uitvoering
22.1.    Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 23 ‑ Hoofdelijkheid
23.1.    Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 24 ‑ Toepasselijk recht/bevoegde rechter
24.1.    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
24.2.    Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, onverminderd het recht van Opdracht-nemer een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

Artikel 25 ‑ Wijzigingen
25.1.    Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht         de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERHUUR

Artikel 26 ‑ Algemeen
26.1.    Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
26.2.    Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke huurbepalingen hebben de specifieke verhuurvoorwaarden voorrang.

Artikel 27 ‑ Huurtermijn
27.1.    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van aflevering dan wel, ingeval van niet gereed Product, op de dag van Oplevering.
27.2.    De huurtermijn eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de “einddatum”) onverminderd het recht van Opdrachtnemer de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 16 en/of artikel 19. Indien de verhuurde Producten naar het oordeel van Opdrachtnemer niet compleet en in goede staat zijn geretourneerd aan Opdrachtnemer op de dag van beëindiging, wordt een nieuwe huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huurovereenkomst, tenzij indien en voor zover Opdrachtnemer Opdrachtgever anderszins bericht binnen 2 weken na beëindiging van de oorspronkelijke huurperiode.

Artikel 28 ‑ Vergoedingen/huur
28.1.    Huur dient na aanvang van de huurperiode te worden betaald op de eerste dag van iedere maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor transport, levering en Oplevering alsmede andere kosten dienen te worden voldaan bij aanvang van de huurtermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur.
28.2.    De huurprijs en overige vergoedingen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), als gepu­bliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
28.3.    Heffingen, lasten en belastingen in verband met (het gebruik van) de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 29 ‑ Aansprakelijkheid/vrijwaring
29.1.    Vanaf het moment van aflevering, dan wel Oplevering tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van Opdrachtnemer (dan wel door Opdracht-nemer aangewezen derde partijen) is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehuurde Producten, en zijn alle risico’s van de Producten voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval Opdrachtnemer aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (Producten) aansprakelijkheid.
29.2.    Opdrachtgever is gehouden Opdracht-nemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die hij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van Opdrachtnemer of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in artikel 29 lid 1, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval Opdrachtnemer hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.
29.3.    De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringsverplichting geldt ongeacht of de schade terzake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of derde partijen.
29.4.    De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Artikel 30 ‑ Vervanging
30.1.    Opdrachtnemer is gedurende de huur gerechtigd de verhuurde Producten te vervangen door andere Producten van hetzelfde type.

Artikel 31 ‑ Wijziging in wet- en regelgeving
31.1     Indien gedurende de huurperiode de wet- en/of regelgeving wat betreft de eisen welke gesteld worden aan de verhuurde Producten wijzig(t)(en), heeft Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet de verplichting de verhuurde Producten aan te passen zodat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging van de wet- en/of regelgeving.
31.2     Indien als gevolg van de lengte van de huurperiode op enig moment andere wet- en/of regelgeving op de verhuurde Producten van toepassing is dan bij aanvang van de huurperiode het geval was, komt dit uitsluitend voor risico van Opdrachtgever. Ook in dat geval rust op Opdrachtnemer niet de verplichting om de verhuurde Producten aan te passen aan de betreffende wet- en/of regelgeving.

 Artikel 32 ‑ Retournering Producten
32.1.    Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mogen Producten niet door Opdrachtgever worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen looptijd van de huur, op straffe van een boete van € 12.500,–, onverminderd Opdrachtnemers recht op volledige (schade)vergoeding op basis van artikel 32.2 en op basis van de wet. Kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.
32.2.    Indien ‑ na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer ‑ verhuurde Producten voor het einde van de looptijd van de huur worden geretourneerd aan Opdrachtnemer, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de verhuurde Producten.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP

Artikel 33 ‑ Algemeen
33.1.    Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
33.2.    Voorzover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor verkoop hebben de specifieke voorwaarden voorrang

Artikel 34 ‑ Eigendomsvoorbehoud
34.1.    Alle Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen hij aan Opdrachtnemer is verschuldigd op basis van een Overeenkomst, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
34.2.    Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in (onder)verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.
34.3.    Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Opdracht-nemer vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is hij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaakvorming, natrekking of vermenging.
34.4.    Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval Opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.